นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิดและการเก็บภาพภายในสถานที่

บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายฉบับนี้ประกาศใช้ในนามของบริษัท และบุคคลากรซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท หรือทำในนามของบริษัทซึ่งรับผิดชอบการการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ประมวลผล”) โดยที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสถานที่และบริเวณโดยรอบสถานที่ของบริษัท บริษัทจะมีการใช้กล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและบันทึกภาพบุคคลที่อยู่ภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่จัดกิจกรรม รวมทั้งการเก็บภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิดและการเก็บภาพภายในสถานที่ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

1) วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1) บริษัทมีการประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน บุคลากร และทรัพย์สินภายในสถานที่ของบริษัท โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์นี้เป็นการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัท

1.2) บริษัทมีการประมวลผลภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่ของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บภาพบรรยากาศภายในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเพื่อการบันทึกผลการแข่งขัน และ/หรือ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ การนำเสนอลักษณะการจัดกิจกรรมภายในบริษัท ลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งเพื่อการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาด โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์นี้เป็นการประมวลผลเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัท

 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ

บริษัทเก็บรวบรวมภาพที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด และกล้องถ่ายรูปสำหรับการบันทึกภาพบรรยากาศภายในสถานที่จัดกิจกรรมและบริเวณโดยรอบ ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และรวมไปถึงการบันทึกเสียงในกรณีเป็นการบันทึกภาพบรรยากาศภายในสถานที่จัดกิจกรรมและบริเวณโดยรอบ

 

3) ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด ภาพจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 30 วัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดใดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

กรณีการบันทึกภาพบรรยากาศภายในสถานที่จัดกิจกรรมและบริเวณโดยรอบ ภาพจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการลบและทำลายข้อมูลของท่านจากระบบ รวมทั้งการทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่โดยการนำเข้าเครื่องทำลายเอกสาร

 

4) การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลของท่านซึ่งถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดอาจถูกส่งต่อไปยังที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงาน และผู้มีอำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นและมีการกำหนดให้ทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อมูลของท่านซึ่งได้ถูกบันทึกไว้จากการการบันทึกภาพบรรยากาศภายในสถานที่จัดกิจกรรมและบริเวณโดยรอบอาจถูกเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Google, และช่องทางอื่น ๆ เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

 

5) สิทธิของท่าน

5.1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดเก็บข้อมูล

5.2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

5.3) ิทธิในการขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น ณ ขณะที่มีการบันทึกภาพกรณีมีการบันทึกภาพการจัดกิจกรรม หรือแจ้งให้บริษัทราบในภายหลังตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้

5.4) ิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิแจ้งให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูล เว้นแต่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายทำให้ไม่สามารถระงับการประมวลผลได้

5.5) สิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นและเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นกรณีการประมวลผลเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านมีอยู่อันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

5.7) สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป หรือขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5.8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือโดยที่บริษัทมีเหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ และทางบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย เช่น การดำเนินการทางบัญชีของบริษัท การใช้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย การเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำภายใต้คำสั่งหรือบทบัญญัติกฎหมายซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูล ขอให้ลบข้อมูล หรือการถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัยของท่าน และทรัพย์สินของท่านซึ่งอยู่ภายในสถานที่ของบริษัทหรือบริเวณโดยรอบได้

 

6) มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดมาตรการภายในบริษัทเพื่อการรักษาความปลอดภัยและจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต และเป็นการดำเนินการเพื่อความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้เท่านั้น โดยบริษัทได้มีการกำหนดระบบการบริหารจัดการและคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการแจ้งกรณีมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

7) ช่องทางการติดต่อ

บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-530-8053

Email: [email protected]

 

8) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://rajadamnern.com/